Internationellt sammarbete inom räddningstjänsten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar huvudsakligen de internationella avtal som Sverige ingått med främmande makter för att underlätta samarbete över statsgränserna vid räddningsinsatser. Avtalen beskrivs, jämförs med varandra och presenteras mot bakgrund av svensk lagstiftning. Två delar av den inhemska lagstiftningen tas upp. Den ena är regleringen av räddningstjänstens verksamhet och den andra är regleringen av förhållandet till främmande makter. Vad gäller den senare delen dras slutsatserna att det gjorts en rimlig avvägning mellan å ena sida behovet av överblick över utrikeskontakterna och å andra sidan behovet av snabba och smidiga beslut. Angående överlåtelse av förvaltningsuppgifter förefaller situationen emellertid vara oklar. De internationella avtalen har främst utformats för att tillämpas vid mer eller mindre extraordinära situationer. Detta medför att det behövs en del förtydliganden och ytterligare reglering vid ett så intimt samarbete som det kring den fasta förbindelsen över Öresund. I uppsatsen påpekas en del av de områden som bör klarläggas. Vidare diskuteras om de inblandade kommunerna själva har kompetens att ingå behövliga överenskommelser. Slutsatsen är att rättsläget tyvärr inte är helt entydigt. Ett allmänt intryck är att juridiska regler och juridisk arbetsmetod i praktiken spelar en mycket liten roll inom de områden som uppsatsen behandlar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)