Gynnsamma lärmiljöer för barn inom autismspektrumtillstånd - En systematisk litteraturstudie i förskolans kontext

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Petera Hissa; Sara Ceder; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogprogrammet SPP610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018 Handledare: Katharina Jacobsson Examinator: Lars-Erik OlssonRapport nr: HT18-2910-280-SPP610Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, gynnsam lärmiljö, förskolaBakgrund: Förskolan har som uppdrag att erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar till lek och aktivitet och verksamheten skall anpassas till alla barn och de barn som kortvarigt eller varaktigt är i behov av mer stöd skall få detta inom den ordinarie verksamheten (Skolverket, 2016). Denna studie har fokus på barn inom autismspektrumtillstånd i förskolans kontext. Autismspektrumtillstånd betecknar funktionsnedsättning som kan innebära begränsningar i den miljö som individen befinner sig i. Enligt Socialstyrelsen (2010) är det främst miljön och de krav som ställs på barnet som kan få betydelse för vilka begränsningar som hindrar barnets utveckling. Det blir därför viktigt att ha kunskap om hur olika lärmiljöer gynnar det enskilda barnet.Syfte: Syftet med studien var att med hjälp av aktuell forskning kartlägga vilka pedagogiska och psykosociala lärmiljöer som är gynnsamma för barn inom autismspektrumtillstånd i förskolan. Syftet var också att undersöka om empirin kunde styrka en specifik metod som gynnsam samt vilka faktorer som fick betydelse för att skapa en gynnsam pedagogisk och psykosocial lärmiljö.Frågeställningar:• Vilka pedagogiska och psykosociala lärmiljöer i förskolan är gynnsamma för barn inom autismspektrumtillstånd?• Vilka specifika metoder är gynnsamma?• Vilka faktorer får betydelse för att skapa en gynnsam pedagogisk och psykosocial lärmiljö för barn inom autismspektrumtillstånd?Teori: För denna studie har författarna valt att se på materialet utifrån de specialpedagogiska perspektiven; d

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)