Femton svenskars skäl till att de slutat rösta på de politiska partierna

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Mindre än hälften av svenska väljare uppger att de har stort förtroende för politiker. Kvantitativa data har legat till grund för tidigare forskning som sett samband mellan politikerförtroende och en mängd demografiska variabler. Kvalitativa studier inom ämnet saknas. Syftet med denna studie var att undersöka skäl till att deltagare som haft förtroende för politiker tappat förtroendet i den utsträckningen att de inte röstat alternativt röstat blankt i 2018 års riksdagsval. Totalt intervjuades 9 män och 6 kvinnor med varierande ålder (25-63) och utbildningsnivå. Materialet analyserades tematiskt och följande teman identifierades: Politiker har låg trovärdighet, Missnöjd med systemet, Saknar partiidentifikation och En oacceptabel nivå. Deltagare gav ofta specifika exempel på situationer som lett till tappat politikerförtroende. Förtroende har åtminstone delvis tappats då deltagare inte anser att politiker är ärliga och att politiker inte lever upp till deltagarnas förväntningar. Fortsatta studier inom området rekommenderas för att ge en helhetsbild över tappat politikerförtroende.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)