KOLLEKTIVT BETEENDE PÅ FINANSMARKNADEN - En sociologisk undersökning av Game Stop fenomenet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Studien undersöker diskussionsforumet Reddit i samband med att en grupp på forumetbestämt sig för att massköpa Gamestops aktie. Författaren ämnar i studien svara på frågan,hur gruppen skapade en kollektiv identitet och vidare vilka skäl deltagarna gav för köpen.Metodologiskt är studien kvalitet där författaren använder sig av en tematiskt innehållsanalysför att skapa förståelse för diskussionen på forumet. Med stöd i forskning kring kollektivbeteende och Randall Collins ritual-teori analyseras empirin. Slutsatsen visar att den bild somtraditionellt ges av nationalekonomer, där individen beskriv som rationellanyttomaximerande, kan ifrågasättas. Studien visar i samband med detta att interaktionen, idetta fallet på forumet, utgör en central del i det sätt som individen påverkas i sina beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)