Fifty Shades Frigjord? : en kvalitativ innehållsanalys av performativitet i filmen “Fifty Shades Freed”

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker filmen “Fifty Shades Freed” utifrån Judith Butlers performativitetsbegrepp. Butler menar att genus och biologiskt kön inte kan separeras och hur vi ser på genus påverkar förväntningarna på det biologiska könet. Dessa normer fastställs genom att individer för ett visst genus agerar enligt vissa normer - vilket fastställer normerna för genuset. Vi vill undersöka vilka normer som ageras och fastställs i “Fifty Shades Freed” utifrån detta perspektiv. Undersökningen har utgått från karaktären Ana. Metoden för undersökningen var en kvalitativ innehållsanalys där vi undersökte framställandet av Ana i relation till andra karaktärer. Urvalet skedde genom att vi valde filmen “Fifty Shades Freed” då det funnits en debatt kring maktrelationen mellan Ana och Christian. Resultatet blev att Ana ofta agerar underlägsen Christian vilket kan ses som en norm för hennes kvinnliga genus. Christians makt över Ana är ett genomgående tema i filmen, vilket fastställs bland annat genom att han straffar henne när han anser att hon inte lyder honom. Anas kropp är en viktig symbol för hennes kvinnlighet, dock accepteras den enbart av Christian i de fall hon visar den för endast honom. Heteronormativiteten är också genomgående. De män som framställs i relation till Ana förväntas åtrå henne. Dessutom är allt som är icke-heterosexuellt utelämnat ur filmen, vilket befäster den samhälleliga heteronormativiteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)