En skola för alla

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att studera hur skolans miljö på fyra olika skolor ser ut för elever som är inom autismspektrumtillståndet. Skolans professionella har som uppgift att kunna anpassa undervisningen efter alla elevers behov och förutsättningar. Vidare var syftet med denna studie att undersöka kring vilket behov det finns av socialpedagoger inom grundskolan idag. Studien är av kvalitativ karaktär för att kunna få information kring hur lärarna upplever hur elever med autism bemöts och får stöd i skolan. Studien baseras på fyra stycken intervjuer med lärare. Intervjuerna har sedan analyserats och bearbetats med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv. Vidare har intervjuerna också analyserats och bearbetats med hjälp av Thomas J Scheffs teori om sociala band och Paulo Freires begrepp Empowerment. Resultatet av studien visar på att det finns ett behov av socialpedagoger inom skolans värld idag. Vidare visar resultatet på att lärare idag känner sig inte tillräckligt rustade med kunskap för att kunna hantera barn med autism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)