KVINNORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT LEVA MED ENDOMETRIOS : – En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Var tionde kvinna har endometrios och orsaken är ännu inte klarlagd, men det finns olika teorier om den bakomliggande orsaken. Kvinnor kan ha olika symtom och det tar lång tid innan sjukdomen utreds. Sjuksköterskor möter dessa kvinnor i flera olika vårdsammanhang och har en viktig roll för kvinnorna. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av endometrios, deras upplevelser av hälso- och sjukvården samt beskriva deras livskvalitet. Metod: Litteraturöversikt med 13 vetenskapliga originalartiklar, kvalitativ, kvantitativ och mixad design som har analyserats med induktiv metod. Resultat: Bestod av tre huvudteman: Sjukdomslidandet, Vårdlidandet och Livslidandet. Resultatet belyste kvinnors upplevelser av symtomen, där smärtan var ett starkt inslag. Den långa vägen för att få en diagnos och hur kvinnorna gick tillväga för symtomlindring. Upplevelser av utsatthet, misstro och kunskaps- och informationsbrist i vården. Samt hur sjukdomen gick ut över studier, arbete, sociala livet och relationer. Diskussion: Det diskuterades om svårigheten att hitta en behandling och den långa tiden till diagnos, där kunskapsbristen spelade in. Utsattheten kvinnorna kände och vad sjukvårdspersonalen kunde göra för att förhindra det. Att kvinnorna hade många egenvårdsåtgärder och att sjukvårdspersonalen bör uppmuntra dessa. Slutligen diskuterades det att endometrios begränsade det sociala livet, arbetet och relationer. Slutsats: Endometrios skapade ett stort lidande för drabbade kvinnor och sjukdomen påverkade hela livet. Hälso- och sjukvården hade en betydande roll för kvinnorna. Begränsningarna och bristerna i vården synliggjordes, samt sjuksköterskans kunskapsbrister.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)