Vi är stjärnor : En stilistisk undersökning av tre låttexter från Joakim Thåströms album Centralmassivet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Författare: Moa Fahlström; [2018]

Nyckelord: stilanalys; låttexter; Thåström.;

Sammanfattning: Att låttexter, eller rocklyrik, har blivit något av vår tids poesi stod klart när Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur år 2016. I föreliggande studie undersöks låttexter som är skrivna av en av Sveriges främsta rockikoner, Joakim Thåström. Syftet med studien är att utreda vad som karaktäriserar språket och stilen i tre av hans låttexter, samt på vilket sätt stilfigurer används i texterna. För att besvara frågeställningarna undersöks låttexterna med hjälp av stilanalys. Materialet utgörs av låttexterna ”Körkarlen”, ”Old Point Bar” och ”Centralmassivet” från albumet Centralmassivet (2017). Resultatet visar att det finns stora likheter mellan de tre analyserade texterna gällande språk, stil och stilfigurer. Stilen är vardaglig, verbal och personlig men kryddad med språkliga stilmarkörer som ger låttexterna en mer poetisk och skönlitterär stil. Dessa stilmarkörer är framförallt upprepningar och målande beskrivningar i form av förbiflimrande bildfragment och platser, samt stilfigurer som metaforer, liknelser och allusioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)