Resultatmanipulering i målföretag inför förvärv : En empirisk studie om resultatmanipulering för att stärka förvärvaren

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Titel: Resultatmanipulering i målföretag inför förvärv – En empirisk studie om resultatmanipulering för att stärka förvärvaren Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Maria Nilsson och Elin Nygårds Handledare: Jan Svanberg Datum: 2017 - juni Syfte: Fusioner och förvärv tillhör de viktigaste investeringsbeslutet som företag tar. Forskning har visat att resultatmanipulering kring förvärv kan leda till väsentliga ekonomiska konsekvenser på grund av de associerade överflödstransaktionerna mellan intressenter. Vi fokuserar på interimperioden, mellanperioden, efter förvärvet har tillkännagivits men före affären är slutförd. Detta för att undersöka prestationsförflyttningar tvärs över företag, från målföretag till förvärvare, snarare än över tid inom samma företag. Därav är studiens syfte att undersöka om europeiska målföretag resultatmanipulerar efter att ett uppköp har tillkännagivits men innan det har slutförts med syfte att stärka förvärvarens resultat efter uppköpet. Metod: Studien har antagit ett positivistiskt perspektiv med en hypotetisk-deduktiv ansats. En kvantitativ forskningsstrategi har tillämpats där databasen Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream har använts för insamling av sekundärdata. Vi har använt en tvärsnittsdesign och slutligen har vi analyserat urvalet i multipla regressionsanalyser med hjälp av programmet IBM SPSS.   Resultat & slutsats: Studiens resultat antyder att europeiska målföretag resultatmanipulerar nedåt genom användandet av onormala periodiseringar under mellanperioden. Resultaten indikerar att prestationsunderskattningen stärker det förvärvande företagets prestationer efter förvärvet. Förvärvarna redovisar högre resultat under det kommande året efter slutfört förvärv. Detta kan tyda på att förvärvarnas prestationer stärks av målföretagets underskattningar under mellanperioden. Förslag till fortsatt forskning: Framtida forskning kan sprida ytterligare ljus kring resultatmanipulering tvärs över företag genom att undersöka ledares incitament, kostnader och förmåner av sådan resultatmanipulering.   Uppsatsens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie till ökad kunskap om resultatmanipulering hos europeiska målföretag under mellanperioden inför företagsförvärv. Samt huruvida prestationsförflyttning förekommer mellan målföretag och förvärvare i Europa. Sett ur ett praktiskt perspektiv kan studien vara behjälplig för företag som planerar framtida företagsförvärv eftersom det hör till de viktigaste investeringsbesluten som företag står inför. Även revisorer och institut med beslutsfattande roller kan denna studie vara intressant för då denna studie ger ökad kunskap om prestationsförflyttning tvärs över företag. Nyckelord: resultatmanipulering, kassaflödesmanipulering, fusioner och förvärv, onormala periodiseringar, målföretag

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)