Geoanläggning i Nya Krokslätt – Beskrivning och utvärdering av driften

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: När krav på fler förnyelsebara energikällor ställs har teknikområdet geoenergi succesivt utvecklats för att med berggrundens egenskaper och kylvärmepumpar förse såväl värme- som kylbehov inom olika sektorer. Då sektorn bostäder och fastigheter stod för cirka 40 % av Sveriges totala slutgiltiga energianvändning år 2015 finns möjligheter att utvecklingen av geoanläggningar ska kunna minska miljöpåverkan samtidigt som det sänker energianvändningen såväl som kostnader. På beställning av Husvärden AB byggdes geoanläggningen Mediacentralen i området Nya Krokslätt i Mölndal. Tre kylvärmepumpar i anläggningen förser området med kyla och värme året runt. Mediacentralen inrymmer ett stort antal komponenter som är vitala för att upprätthålla driften för såväl kyl- som värmedrift. Syftet med detta arbete är att åskådliggöra och beskriva hur en större bergvärmeanläggning i Nya Krokslätt fungerar samt utreda hur driften har varit och ifall det finns förbättringar att utföra. Genom att erhålla mätvärden från anläggningen och behandla dessa med olika program- och mjukvaror kan analyser av enskilda komponenter såväl som den generella driften utföras. Under arbetets gång har det inte framkommit några konkreta problem i driften av Mediacentralen, däremot har det kunnat fastslås att insamlingen av mätdatan är bristfällig och att förbättringsmöjligheterna försvåras på grund av detta. Skillnaden i drifttiden mellan två av kylvärmepumparna är i storleken 3000 timmar sen driftsättningen av anläggningen 2015. Detta tyder på fel i mätvärdesloggningen, då mätvärden beträffande energianvändning och kapacitet visar motsatsen. Även kylvärmepumparnas värmefaktor, det mått som ger deras effektivitet, skiljer sig markant från månad till månad vilket ger en indikation om att något kan förbättras på lång sikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)