The Gaze In Fantasy Literature : A critical analysis of the novel A Game of Thrones

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Författare: Henrik Oresten; [2020]

Nyckelord: A Game of Thrones; Feminist criticism; Gaze theory;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att utforska den manliga och kvinnliga blicken i George R.R. Martins fantasinovell, A Game of Thrones (1996). Jag föreslår att skillnader i hur den manliga och kvinnliga blicken betraktar sitt objekt, kan avslöjas genom kritisk analys av kvinnliga huvudkaraktären Sansa Stark. Vidare menar jag att patriarkala strukturer kan synliggöras genom analys av manliga blickar som riktas mot den kvinnliga karaktären. Min analys av Martins fantasinovell har genomförts med hjälp av ett teoretiskt ramverk baserat på framförallt Laura Mulveys artikel Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) och Rachel S. Grates tes ”Love at First Sight? Jane Austen and the Transformative Male Gaze” (2015). Min analys visar att det finns skillnader i hur den kvinnliga och manliga blicken betraktar i sitt objekt. Den kvinnliga blicken tenderar exempelvis att vara mer mångfacetterad i sin värdering av ett objekt. Vidare visar analysen att de manliga blickarna avslöjar patriarkala strukturer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)