Sociala relationer och trivsel i arbetsintensiva företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: På framgångsrika företag har det många gånger visat sig att en nyckelfaktor till framgångenvarit att de som arbetar på företaget trivs på sin arbetsplats samt att de haft bra socialarelationer med varandra. I vissa miljöer är det lättare att få företagets personal att trivas på sittarbete genom spännande och motiverande arbetsuppgifter, möjlighet till personlig utvecklingsamt utrymme för att göra karriär. Hur ser det då ut på ett allmänt uppfattat tråkigt ochmonotont arbete där utrymmet för spännande och motiverande arbetsuppgifter, personligutveckling och karriärmöjligheter är begränsade? Vår studie handlar därför om hur manarbetar med att förbättra de sociala relationerna och öka trivseln i en mindre spännandearbetsmiljö. För att utreda detta har en kvalitativ flerfallstudie gjorts, där intervjuergenomfördes på två lagerarbeten. Anledningen till att lagerarbeten valdes är att det generelltses som tråkigt och monotont och därför passar bra för rapportens syfte. Vi ville utreda påvilka olika sätt chefer i sådana miljöer arbetar med att förbättra de sociala relationerna ochöka trivseln hos lagerarbetarna, hur dessa lagerarbetare uppfattar detta arbete samt vilkautmaningar som finns. Det vi kom fram till var att för att förbättra de sociala relationerna ochöka trivseln så försöker chefer skapa en platt organisation för att främja ett öppetkommunikationsklimat. Chefer försöker även få bort ett “vi och dom” inom organisationenför att på så sätt förbättra stämningen mellan personalen. Chefer arbetar även med medel somlön, arbetsförhållanden och anställningsförmåner för att öka trivseln. Till sist vill de få sinpersonal att arbeta tillsammans för att det i sig skapar trivsel och förbättrar de socialarelationerna. Lagerpersonalen i sin tur tyckte att chefernas arbete med trivsel i dagsläget varviktigt men hade önskat mer arbete i de dagliga processerna för att förbättra trivseln och desociala relationerna samt att det var viktigt för dem att bli sedda och få erkännande. Denstörsta utmaningen med detta arbete var enligt både chefer och lagerarbetare att lagerarbetarnahar olika preferenser och egenskaper och därför tar åt sig arbetet med trivsel på olika sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)