Personers upplevelser av att leva med stroke

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Symtomen varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbas. De mest förekommande kännetecknen är domningar, känselbortfall, otydligt tal, förvirring, nedsatt mimik och ansiktsrörelser, sänkt medvetandegrad. Omfånget på skador och temporära samt permanenta komplikationer beror på hur snabbt behandlingen sätts in. Rehabiliteringsprocessen varierar från person till person. Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med stroke. Utifrån den metodologiska aspekten studerades de utvalda artiklarnas urvalsgrupper. Metod: Detta är en beskrivande litteraturstudie med nio kvalitativa vetenskapliga artiklar. En innehållsanalys gjordes med rubriker, underrubriker samt färgkodning för att komma fram till resultatdelen. De sökdatabaser som användes var Cinahl och PubMed, som hittades via Gävle Högskola. Huvudresultat: Stroke innefattar både negativa och positiva erfarenheter. Det framkom tre huvudkategorier av upplevelser kopplat till stroke, Från oberoende till beroende, Förändrat socialt liv samt Stöd från omgivningen. Såväl yrkeslivet som samlivet påverkas av diagnosen. Strokedrabbade personer upplever en förändrad identitet, ätsvårigheter, känsla av att vara en belastning för familjen samt anhöriga. En del personer upplever starkare och djupare relationer med sina närstående. Strokedrabbade personer använder sig av stärkande eller nedbrytande hanteringsstrategier för att acceptera sin nya livssituation. Slutsats: Det är vanligt att personer som har drabbats av stroke får kroppsliga, psykiska och sociala komplikationer. Diagnosen innebär förändringar på alla livsplan. Familjen och anhöriga har en essentiell roll i återhämtningsfasen. Sjuksköterskan behöver ge personcentrerad vård för att förbättra den strokedrabbade personens upplevelser av att leva med stroke. Sjuksköterskan kan också stärka personens positiva upplevelser av den nya livssituationen, genom förståelse och insikt i hur det är att leva med stroke. Den strokedrabbade personens autonomi stärks eller försämras utifrån sjuksköterskans kommunikations- och samarbetsförmåga. Den strokedrabbade personen behöver stöd, information samt få vetskap om de livsförändringar som sker från akutfasen till den tillfälliga eller det livslånga rehabiliteringsförloppet. Sjuksköterskans bemötande och vårdarbete har en avgörande roll för hur personers upplevelser av att leva med stroke. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)