Omständighet eller anledning? : Sambandsanalys av domar gällande LVU 2 §

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka vilka olika anledningar och omständigheter i en LVU-dom som påverkar utfallet av domen. Studien har också en explorativ ansats för att se på samband som inte rör domens utfall. Studien är en kvantitativ undersökning på 150 förvaltningsrättsliga domar gällande LVU 2 §, inhämtade från två månader under 2016. Efter inläsning av tidigare forskning på området formulerades fem hypoteser gällande barnets kön, barnets ålder, familjens etnicitet, vårdnadshavarnas civilstatus samt den mest förekommande anledningen till LVU. Bronfenbrenners ekologiska systemteori har används för att få ett större djup i analysen. Genom olika statistiska analyser så som korstabulering med Chi2-test, korrelationsanalys och logistisk regression undersöktes materialet. Resultaten visade bland annat att allmän omsorgsbrist och våld mot barn är de vanligaste anledningarna till LVU, att pojkar är mer troliga att bli omhändertagna i jämförelse med flickor, att yngre barns vårdnadshavare oftare har en funktionsnedsättning samt att familjer med utomnordiskt klingande namn är överrepresenterade i materialet jämfört med den övriga befolkningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)