Från stödåtgärd till språkundervisning, en textanalys av kursplaner i modersmål från Lgr 69 till Lgr 11

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Sedan början av 1970-talet har modersmålsundervisning erbjudits till elever med annat modersmålän svenska och har sedan dess varit ett ämne under diskussion kring dess vara eller ickevara. Frågan om varför elever med annat modersmål än svenska ska undervisas i sitt modersmålgår att härledas till dels forskning men också till ämnets kursplan och offentliga publikationerfrån regeringen. Denna studie ämnar undersöka modersmålsämnets kursplaner från Lgr 69 tillLgr 11 för att se hur ämnet genom åren motiverats och förändrats och till sist – hur kursplanernasinnehåll kan associeras till forskning inom området. Utifrån en tematisk analys har kursplanernaför modersmål i Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 studerats, samt jämförts med vad somuttrycks i statliga offentliga utredningar, regeringens propositioner och språkforskning gällandemodersmålets påverkan på det flerspråkiga barnets utveckling. De resultat som framgått visarhur ämnet från 1960-talet gått från en stödåtgärd för elever att bevara sina språkkunskaper imodersmålet, till att under 2010-talet gå mot en mer uttalad språkundervisning med betoningpå modersmålets utvecklings positiva effekter på andraspråksutvecklingen och lärande inomövriga ämnen. Analysen har visat på tre teman genom ämnet motiverats; språkutveckling, identitetsutvecklingoch språket som kulturell länk, där dessa betonas mer eller mindre i de olikaläroplanernas kursplaner. Utifrån den språkforskning som varit aktuell har den visat komma tilluttryck främst i de senare kursplanerna, medan den i Lgr 69:s kursplan ej var lika framgående.De slutsatser som dragits i denna studie handlar om hur ämnet idag vilar på vetenskaplig grund,dock visar de organisatoriska problemen som uttrycks på svårigheter för ämnet att stärka sinstatus och möjligheter att tillgodose eleverna med den undervisning de är berättigade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)