Framgångsfaktorer för standardiserade arbetssätt inom Lean produktion

Detta är en M1-uppsats från KTH/Industriell produktion

Författare: Niklas Wallenstam; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Människans behov av att standardisera inom industrin har varit markant sedan tillkomsten av massproduktion. Under den tidiga delen av 1900-talet kom Henry Ford att nyttja standardisering vid framställandet av T-Forden även Frederick Taylor gjorde stora ansträngningar för att standardisera arbetssätt inom Scientific management under samma tidsperiod. Metoderna för att applicera och använda standardiserade arbetssätt, även benämnt metodstandarder, har kommit att förändras drastiskt med tiden med hänsyn till teorier inom Toyota production system och lean produktion. I och med det växande intresset för att applicera lean produktion inom bland annat produktionssektorn och tjänstesektorn finns det anledning till fortsatta undersökningar av hur lean produktion appliceras inom företag. Syftet med denna undersökning är att ge förslag till generella framgångsfaktorer för metodstandarder. Detta gäller implementeringen av metodstandarder samt den kontinuerliga förbättringen av metodstandarder.En metodstandard kan kortfattat sägas vara det för tillfället effektivaste sättet att utföra en arbetsuppgift på. Men den egentliga effektivitetsfaktorn ligger i att en metodstandard även är grunden för att kunna definiera mätetal och på så sätt även kunna identifiera och hantera avvikelser vilket ger möjlighet att förbättra processer. Därav är standardisering avgörande för att kunna utföra ett kontinuerligt förbättringsarbete inom en organisation. Ett antal framgångsfaktorer har identifierats i enlighet med ovan nämnda syfte. Snarare än att vara faktorer för att få den effektivaste metodstandarden argumenteras det för att de reella framgångsfaktorerna påvisar hur man undviker riskerna för att misslyckas med metodstandarder vid en implementering av lean produktion. Den viktigaste faktorn för att lyckas med en implementering av metodstandarder anses vara att skapa ett engagemang och en förankring av lean filosofin inom organisationen. Att organisationen är delaktig i skapandet av metodstandarder och dess kontinuerliga utveckling är essentiellt för att kunna utföra kontinuerliga förbättringar långsiktigt. Dokumentationen är avgörande för styrningen av en metodstandard och en stor vikt bör läggas på hur denna utformas då dess detaljnivå samt tidssättning även avgör vilken frihet som kan användas inom utövandet av en metodstandard. Att nyttja en visuell och simpel dokumentation skall alltid eftersträvas. Detta för att underlätta uppdateringen av dokumentation så denna är i fas med tillhörande metodstandard. Den avgörande skillnaden mellan produktionsbolag och tjänstebolag anses vara relationen till ett processtänkande. Att produktionsföretag lättare identifierar sig med processer förenklar en implementering av metodstandarder genom att organisationen lättare anammar den bakomliggande filosofin för lean produktion. Inom tjänstebolag behövs generellt en mer omfattande insats för att påvisa nyttan med metodstandardisering och processimplementering. Om organisationen inte själv driver på den kontinuerliga förbättringen med tillhandahållna verktyg för lean produktion riskeras framtagna metodstandarder därav att förkastas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)