Omvårdnadsåtgärder vid venpunktion av barn

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Venpunktion av barn är ett vanligt förekommande vårdmoment som förknippas med obehag. Forskning har visat att det är viktigt att barns smärta vid venpunktion åtgärdas eftersom det annars kan få negativa konsekvenser vid framtida vårdmöten. Sjuksköterskor är ansvariga för omvårdnaden av patienter och forskning har visat att omvårdnadsåtgärder vid venpunktion av barn sällan tillämpas. Det har även visats att ett personcentrerat förhållningssätt är gynnsamt för patienter, sjuksköterskor och anhöriga. Därför behöver sjuksköterskor vara medvetna om omvårdnadsåtgärder som kan genomföras utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och användas vid venpunktion för att minska barns obehag. Syfte: Beskriva omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas för att minska obehag vid venpunktion av barn mellan 6-12 år. Metod: En litteraturöversikt av 17 kvantitativa vetenskapliga artiklar från de tre databaserna CINAHL, PubMed och Scopus utfördes för att besvara syftet. Resultat: Totalt studerades 16 olika omvårdnadsåtgärder varav samtliga hade förmåga att minska barns obehag vid venpunktion. Omvårdnadsåtgärderna delades in under de tre kategorierna distraktion, stimulans av huden för smärtavledning samt information och förberedelse varav distraktion var den vanligaste omvårdnadsåtgärden som tillämpades. Slutsatser: Genom att tillämpa omvårdnadsåtgärder visades barns obehag vid venpunktion kunna minskas. Med sitt omvårdnadsansvar har sjuksköterskor möjlighet att erbjuda barn och familjer flertalet forskningsbaserade omvårdnadsåtgärder som genom ett familjecentrerat förhållningssätt kan väljas och utformas med familjens behov, och framförallt barnets bästa, i fokus. Eftersom barn finns överallt inom vården behöver sjuksköterskor vara medvetna om vikten att tillämpa personcentrerade omvårdnadsåtgärder för att minska barns obehag, öka välbefinnandet och värna om barns bästa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)