Urininontinens bland äldre. Relaterat till fysisk aktivitet och aktiviteter i dagligt liv

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Med det naturliga åldrandet följer ofta många hälsoproblem. Urininkontinens förekommer i alla åldrar, men problemet ökar med stigande ålder. Syftet med studien var att undersöka prevalens och svårighetsgrad av urininkontinens, relaterat till fysisk aktivitet och ADL hos äldre. Syftet var även att studera om det föreligger några eventuella könsskillnader. Resultatet visade att 266 (23 %) av 1141 besvärades av urinläckage. Prevalensen för män var 83 (7,3 %) och 179 (15,7 %) för kvinnor. Av kvinnorna besvärades 158 (88 %) av urininkontinens i någon grad i samband med fysisk aktivitet, medan 40 (50 %) av männen gjorde det. Män och kvinnor med urinläckage hade nästan lika stort behov av hjälp med aktiviteter i dagligt liv. Urininkontinens är vanligt förekommande och kan ha en påverkan på fysisk aktivitet. Det kan även innebära ett ökat behov av stöd gällande aktiviteter i dagligt liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)