Kapitalbudgeteringsprocessen i praktiken En fallstudie om hur ett företag arbetar med kvantitativa metoder och kvalitativa aspekter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion : Kapitalbudgeteringsprocessen är oerhört viktig förföretag. Varje år spenderar företag betydande summor på investeringar. För att fatta beslutgällande dessa har alla företag en kapitalbudgeteringsprocess där det ingår kvantitativametoder och kvalitativa aspekter. På grund av de kvantitativa metodernas komplexitet finnsdet inte någon etablerad praxis över vilka metoder som bör användas. Utöver kvantitativaaspekter, finns det kvalitativa aspekter som påverkar beslutsprocessen. Dessa är svåra attberäkna, samtidigt som de flesta studierna fokuserar på kvantitativa metoder. Förståelsenför de kvalitativa aspekterna är därför begränsad.Syfte : Att undersöka ett svenskt företags kapitalbudgeteringsprocess och hur de arbetarmed kvantitativa metoder och kvalitativa aspekter.Metod : Studien är utförd som en fallstudie med en deduktiv forskningsansats, vilket innebäratt ett teoretiskt ramverk skapats utifrån de forskningsfrågor uppsatsen ämnar besvara.Studiens datainsamling bestod av primärdata, som samlades in genom semistruktureradekvalitativa intervjuer, och sekundärdata, i form av finansiella teorier, tidigare forskning ochlitteratur. Den data som samlats in har sedan varit grunden för studiens resultat och analysTeori : Den teoretiska referensram som används i uppsatsen är uppdelad i kvantitativametoder och kvalitativa aspekter. De kvantitativa metoderna består av finansiella teorier ochtidigare forskning för att förklara hur företaget kalkylerar sina investeringar och ge enförståelse till varför de använder dessa metoder. I delen som behandlar kvalitativa aspekterförklaras dess påverkan på kapitalbudgeteringsprocessen, där dessa aspekter bland annathar stor inverkan på företags innovationskraft och investeringseffektivitet.Resultat & analys : Studiens resultat visar att företaget använder normativa kvantitativametoder, med undantag till det avkastningskrav företaget använder som diskonteringsräntaoch därmed hur företaget beräknar risk i investeringarna. Vissa av de kvalitativa aspekternaav kapitalbudgeterinsprocessen verkar dels tyda på att den kännetecknas avdecentralisering, samtidigt som andra tyder på att man aktivt försöker fokusera och integreraföretaget för att motverka denna decentralisering.Diskussion & slutsats : Företaget som studien undersökt arbetar med många av de mersofistikerade kvantitativa metoderna för att kalkylera sina investeringar. Företagetsriskhantering inkluderas i kalkylerna, då de inte själva kan arbeta med sindiskonteringsränta. Detta gör att företagets riskhantering behöver inkluderas i kalkylerna,vilket kan riskera att investeringar betraktas som olönsamma. Trots att företagetkännetecknas av en decentraliserad struktur kännetecknas kapitalbudgeteringsprocessen avegenskaper som är fokuserande och integrerande. När dessa två tillvägagångssättkombineras riskerar företaget att försämra den interna kommunikationskvaliten, men dettavägs upp med att organisationen strömlinjeformas och en tydligare relation mellankapitalinvesteringar och marknadsmöjligheter skapas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)