Upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvarig smärta : - En kvalitativ studie av fysioterapeuter inom Region Uppsala

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt symtom bland befolkningen och ett folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av diagnoser kopplade till långvarig smärta. Rapporter visar att vården inte är jämställd på flera sätt, exempelvis föreligger könsskillnader i vårdtillgång gällande väntetider samt åtgärder och vårdkvalitet mellan kvinnor och män. Fysioterapeuter inom primärvård och slutenvård möter ofta patienter med långvariga smärttillstånd. Att behandla patienten utifrån vad som är bäst för patienten och inte diskriminera utifrån till exempel kön är en del av de etiska regler som fysioterapeuter ska förhålla sig till. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka fem fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvariga smärttillstånd.  Metod: En kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer tillämpades. Fem fysioterapeuter verksamma inom slutenvård och primärvård rekryterades till studien genom ett strategiskt urval. Data från intervjuerna bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen genererade sex kategorier och fjorton underkategorier. De sex kategorierna bestod av Fysioterapeuters syn på jämställdhet varierar, Fysioterapeuter strävar efter jämställd vård, Jämställdhet – Två sidor av ett mynt, Strukturella orättvisor i sjukvård och hos myndigheter, Förändring krävs inom sjukvården för jämställd vård och Vården ojämlik idag även på grund av andra faktorer än kön.  Slutsats: Fysioterapeuterna ansåg att smärtvården idag är inte jämställd och kvinnor missgynnas. Sjukvården bör fortsätta arbeta med strukturella problem och vårdgivarens eget ansvar bör understrykas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)