Inkludering av flerspråkiga barn i förskolans samlingar : En kvalitativ studie av förskollärares beskrivningar av hur de inkluderar barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

Sammanfattning: Syftet med studien är undersöka hur förskollärare beskriver att de skapar förutsättningar för att flerspråkiga barn ska inkluderas i förskolans samlingar. Förskollärare i förskolans utbildning möter dagligen barn och vårdnadshavare med skiftande kulturell bakgrund vilket medför höga krav på förskollärarnas interkulturella pedagogiska kompetens. Studien innehåller två frågeställningar: Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att inkludera flerspråkiga barn i samlingar? Hur resonerar förskollärare kring sitt ansvar för barns inkludering i förskolans samlingar, relaterat till läroplanens riktlinjer? I studien ingår sex verksamma förskollärare från sex olika förskolor i två olika kommuner. En kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer har använts. I resultatet framgår det att förskollärarna beskriver att de har ett stort ansvar att se till att alla barn känner sig delaktiga och inkluderade i förskolans dagliga samlingar oavsett vilket modersmål barnen har. Förskollärarna anpassar undervisningen i samlingarna genom att använda hjälpverktyg exempelvis bilder och appar och nivåanpassar innehållet efter barnens förutsättningar och behov. Förskollärarna beskriver vidare att flerspråkigheten är en tillgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)