Ämnesläsundervisning i biologi : Gymnasieelevers läsning och förståelse av lärobokstext

Detta är en L3-uppsats från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

Sammanfattning: Syftet med detta arbete var att ta reda på hur användning av lässtrategier i biologiundervisning på gymnasiet påverkar elevernas läsförståelse av samt inställning till att läsa lärobokstext i ämnet. Undersökningen var en aktionsstudie där elever under en lektionsserie arbetade med lässtrategier utvalda för ämnet biologi, så kallad ämnesläsundervisning. Läsförståelsetest och enkäter besvarades av eleverna innan och efter lektionsserien. Resultatet visade på motstridiga tendenser, där läsförståelsetesternas poäng ofta pekade på motsatt resultat jämfört med elevernas egen uppfattning om hur läsförståelsen påverkats. Någon signifikant ökning i medelpoäng på läsförståelsetesterna kunde inte påvisas, men elevernas upplevelse visade på en övervägande positiv effekt. Eleverna visar i sina enkätsvar på sådana förmågor och färdigheter som kan kopplas till metakognitiv medvetenhet, som är centralt i såväl läsförståelse som självreglerat lärande, vilket ger vägledning till fortsatta studier men också inspiration och stöd i planerandet av ämnesläsundervisning i biologi och andra naturvetenskapliga ämnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)