Vardagsteknik och tekniska hjälpmedel som arbetsterapeutisk intervention för personer med demens

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet personer med demens kommer att stiga i framtiden och behovet av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik kan då bli allt mer angeläget för att personer med demens ska kunna klara sig i sin vardag. Syfte: Att kartlägga hur arbetsterapeutiska interventioner som använder vardagsteknik och tekniska hjälpmedel främjar eller hindrar aktiviteter i vardagliga livet hos personer med demens. Metod: I denna litteraturöversikt ingick nio vetenskapliga artiklar med kvantitativ och kvalitativ design. Litteratursökningen gjordes i tre databaser. Artiklarna kvalitetsgranskades för att avgöra om de var lämpliga att inkluderas i studien. Data analyserades och sammanställdes i olika teman. Resultat: Vardagsteknik eller tekniska hjälpmedel både möjliggjorde men även hindrade aktiviteter i vardagen för personer med demens. För att personen med demens skulle lyckas använda sig av vardagsteknik eller tekniska hjälpmedel, var inlärningsprocessen en viktig del där arbetsterapeuter och anhöriga hade en viktig roll. Konklusion: Personer med demens ökar sin livskvalité och skapar förutsättningar till aktiviteter i vardagen när de använder sig av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik. Användning av vardagsteknik och tekniska hjälpmedel kommer att öka i framtiden vilket gör att detta arbetsområde kommer bli viktigare för arbetsterapeuter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)