Preferens, förväntan och trovärdighet i relation till behandlingsutfall vid internetförmedlad insomnibehandling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning: Hur preferens påverkar behandlingsutfall är ett ämne som diskuteras och undersöks allt mer. Tidigare forskning indikerar en liten till moderat effekt av preferens på behandlingsutfall. Syftet i den här studien var att undersöka preferens, preferensstyrka och de närliggande begreppen förväntan och trovärdighet i relation till behandlingsutfall för två internetbaserade behandlingar för insomni, kognitiv terapi och beteendeterapi. 112 deltagare randomiserades till en av de två behandlingarna eller till att få välja behandling. Signifikant fler deltagare valde kognitiv terapi. Preferens för typ av behandling påverkade inte behandlingsutfallet. Det fanns heller inget samband mellan preferensstyrka och utfall, men deltagarna skattade det som viktigt att få välja. Det fanns en svag signifikant korrelation mellan förväntans- och trovärdighetsskattningarna och utfall. På grund av små och ojämna grupper är det svårt att dra några vidare slutsatser om hur preferens påverkar behandlingsutfall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)