Distriktssköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument i palliativ vård.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och ett vanligt förekommande symtom i palliativ vård. Distriktssköterskan har en betydelsefull roll i denna vård att utföra adekvata smärtskattningar med validerade instrument för att främja för en god vård. Genom att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av smärtskattningsinstrument kan betydelsen av att använda dessa uppmärksammas och eventuella förbättringsbehov kan identifieras.   Syfte: Hur beskriver distriktssköterskor sina erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument generellt i palliativ vård.    Metod: En kvalitativ intervjustudie och semistrukturerade frågor med induktiv ansats har genomförts. I studien inkluderades femton intervjuer med sjuksköterskor och distriktssköterskor. Bearbetning av intervjuerna utfördes med kvalitativ innehållsanalys.    Resultat: Distriktssköterskorna använde sig av olika smärtskattningsinstrument beroende på situation och patient. I de fall då inte patienten kunde kommunicera bedömde distriktssköterskan oftast smärtan med sin kliniska blick i kombination med validerat smärtskattningsinstrument. Samtalet mellan distriktssköterska och patient hade stor betydelse för en adekvat smärtskattning. Välkända rutiner saknades på några arbetsplatser och detta skapade ostruktur i smärtskattningssituationer.    Slutsats: I studien poängterar de flesta distriktssköterskorna att den optimala smärtskattnings bedömningen utförs med hjälp av smärtskattningsinstrument och erfaren klinisk blick tillsammans med fastlagda rutiner. För att uppnå detta måste smärtskattningsinstrument implementeras i det vardagliga arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)