Företagsacceleratorer i ett industriellt nätverk

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet är att undersöka hur ett stort företag kan designa ett industriellt nätverk med ett acceleratorprogram och om det främjar innovation. Uppsatsen har strukturerats utifrån ARA-modellen av Håkansson & Snehota (1995). Vidare har teori använts som till största del baseras på stora företag, start-ups, interaktiv innovation, inkubatorer och acceleratorer. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi använt oss av ett abduktivt synsätt. Studien är baserad på en inbäddad fallstudie av ett större företag. Insamling av primärdata har gjort med semi-strukturerade intervjuer. Teori och empiri som insamlats har möjliggjort en analys och slutsatser. Den primära data är insamlad från tre aktörer i det industriella nätverket kopplat till företagsacceleratorn E.ON :Agile som är lokaliserad i Malmö. Resultatet visar på hur ett industriellt nätverk med en företagsaccelerator kan skapas i syfte att främja innovation. Det som är essentiellt för att nå syftet med innovation inom industriellt nätverk är att determinera strategiska mål i förhand för att forma byggstenar av resurser och aktiviteter för att stärka band mellan aktörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)