En studie om sagoarbete i grundskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Syftet med studien och våra frågeställningar var att få fördjupade kunskaper om sagans möjlighet att öka förutsättningar till elevernas lärande och utveckling. Vi ville också se om det är relevant att öka sagoarbetet i undervisningen. Tidigare forskning användes i studien för att fördjupa förståelsen om sagoarbete i läroprocessen. Piagets och Vygotskijs teorier har använts för att belysa hur intresse och motivation kan vara en hjälp för lärandet. För att samla in empiri har vi använt oss av intervjuer med elever som kan visa oss deras förhållningssätt till sagor. Vi intervjuade även lärare för att få deras uppfattning av sagoarbete i skolan samt för att se om de tycker att sagoarbete kan främja elevers lärande. Vår förhoppning är att kunna svara på om det är betydelsefullt att öka sagornas inflytande i dagens undervisning i grundskola.Examensarbetet innehåller en historisk bakgrund som är utformad som en tidslinje, för att tydliggöra sagans möjligheter för lärande. Många sagor som vi känner till idag blev skapade för många år sedan, men de har fortfarande inte förlorat sin aktualitet. Vi tittade närmare på fyra välkända sagor. Tidslinjen börjar med sagan om Rödluvan och vargen av Bröderna Grimm som var nämnd av elever och pedagoger i studiens intervjuer. Därefter fortsätter vi med Den fula ankungen av Hans Christian Andersen. Vi tar också upp Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf och till sist berättelsen om Pippi Långstrump av Astrid Lindgren.Resultatet av studien visar att sagoarbetet som utgångspunkt för att öka intresse och motivation kan vara till hjälp för att uppnå kvalitativt lärande genom en givande undervisning som är grundad på elevernas förutsättningar. Resultatet visar också att ett ökat sagoarbete kan leda till en positiv uppmärksamhet i vardagsundervisningen för eleverna.Slutsatsen blir att sagoarbete kan vara en rik källa till inspiration och till ett lustfyllt lärande för eleverna. Lärarna såg gärna en ökning av sagornas användning i sina lektioner. Vi har också uppmärksammat att både elever och lärarna är väl bevandrade i sagornas värld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)