"Omsorg för mig är A och O" : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver innebörden av omsorgsbegreppet och sitt arbete med att tillgodose barns behov av omsorg

Detta är en M1-uppsats från Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

Författare: Vesna Graovac; Lina Hanna; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) föreskriver att omsorg, lärande och utveckling ska bilda en helhet i förskolans utbildning.  Forskning visar att det finns utmaningar i att se dessa aspekter som en helhet eftersom begreppen förklaras ibland som integrerade och ibland som åtskilda. Flera forskare betonar att omsorg som begrepp uppmärksammas otillräckligt inom forskning om förskola. Därför är syftet med vår studie att undersöka hur förskollärare beskriver innebörden av omsorgsbegreppet och hur de beskriver sitt arbete med att tillgodose barns behov av omsorg i vardagliga situationer. Studien utgår från kvalitativa intervjuer med sju förskollärare. Resultatet grundas på analyser ur ett omsorgsetiskt perspektiv och visar att omsorg beskrivs som ett viktigt, mångtydigt och brett begrepp av förskollärarna. Arbetet med omsorg kopplas till trygghet, bemötande, omvårdnad, sociala relationer och utveckling av barns självförtroende. Resultatet visar även betydelsen av förskollärarens förmåga att uppmärksamma och tillgodose varje barns behov av omsorg. Förskollärarens förhållningssätt beskrivs som ett omsorgsfullt bemötande, en förmåga att vara närvarande och vara medveten om sitt eget agerande och organiseringen av undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)