Humor i interaktionen mellan patient och sjuksköterska : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: För att integrera med patienter använder sjuksköterskor olika tekniker så som  verbal  och  icke  verbal  kommunikation.  Relationen  mellan  sjuksköterska  och patient är en central faktor för att tillhandahålla god omvårdnad. Humor kan hjälpa att  främja  kommunikation  och  relation  mellan  patient  och  sjuksköterska. Syfte: Sammanställa  kunskap  om  användningen  av  humor  i  mötet  mellan  patient  och sjuksköterska. Metod: Litteraturstudien grundades på 11 vetenskapliga studier som analyserades med Whittemore och Knafl (2005) analysmetod. Resultat: Resultatet genererade  fyra  olika  kategoriersom  visade  att  humor  kan främjarelationen;  då humor skapar en känsla av sammanhållning och bidrar till en avslappnad atmosfär.Främjar  välmående  och  hälsa;  genom  att  öka  patienters  självkänsla,distanseraobehag  och  motivera  till  rehabilitering. Främjar  hantering  av  känslor;  då  humor hjälpte  patienter  att  uttrycka samthantera  rädsla och  ångest.  Sammanhang;  humor bör användas med försiktighet och det uppfattas och uttrycksolika.Slutsats: Humor är  ett  verktyg  som kan användasmellan  sjuksköterska  och  patient.  Humor  har positiva  effekter  så  som  att  det  är  relationsbyggande,  underlättar  kommunikation samt underlättar för patienter att visa och hantera känslor. Ytterligare forskning inom området  krävs  för  att  ge  en  förståelse  ochsäkerhet  för  användning  av  humor  för sjuksköterskor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)