"Rörelse är bland det viktigaste vi gör på förskolan" : En undersökning om de planerade rörelseaktiviteternas utsträckning i förskolan samt på vilket sätt pedagogerna är aktiva i dessa

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Författare: Karin Sandström; Zarah Olofsson; [2010]

Nyckelord: barn; motorik; aktivitet; förskollärare;

Sammanfattning:

Vårt syfte var att undersöka i vilken utsträckning pedagoger genomför planerade rörelseaktiviteter i förskolan samt på vilket sätt pedagogerna upplever sig aktiva under dessa aktiviteter. Inledningsvis presenteras ett sammandrag av hur vi tolkat läroplanen för förskolan gällande rörelseaktiviteter. Därefter beskrivs forskaren Jean Piagets kognitivistiska utvecklingsteori vilken kan kopplas till den forskning och den litteratur vi tagit del av. Vidare redogörs för olika forskares och författares uppfattningar på vilka sätt fysiska aktiviteter påverkar och har betydelse för barns totala utveckling, exempelvis motorisk, perceptuell och sensorisk utveckling, samt deras synsätt på rörelseaktiviteters betydelse för barns lärande, självkänsla och hälsa. Avslutningsvis beskrivs förskolans respektive pedagogens uppdrag gällande planerade rörelseaktiviteter. Som metod för undersökningen har vi använt oss av enkät vilken besvarades av 82 pedagoger från 13 förskolor i en medelstor kommun, med omnejd, i norra delen av Sverige. Resultatet visade att i princip samtliga pedagoger uppger att de aktivt arbetar med olika typer av planerade rörelseaktiviteter och att de i stor utsträckning var aktiva i dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)