Hälsosamma arbetstider – att balansera mellan privatliv, hälsa och lärande.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: I denna studie har syftet varit att beskriva och analysera skiftarbetande sjuksköterskors upplevelser av hälsa och lä- rande. Utifrån detta syfte antogs två frågeställningar: hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att hälsosamma arbetstider påverkar lärande och hälsa?; hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att arbetstiden påverkar till- gången till lärande och utveckling? För att besvara frågeställningarna antogs en fenomenologisk ansats, som syftar till att analysera upplevelser av fenomen. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer och totalt genomfördes fem intervjuer med sjuksköterskor från en avdelning på ett sjukhus i Skåne. Resultatet visade på tre generella strukturer; hälsa, lärande och privatliv. I dessa ingick flera invarianta teman som framkommit i inter- vjuerna. Inom hälsa framkom invarianta teman som omställning och återhämtning. Inom lärande synliggjordes olika förutsättningar för lärande dag och natt samt verksamheten och kollegornas inverkan på lärandet. Slutligen fann vi tre invarianta teman kopplat till privatlivet: fritid, planering och schemaläggning samt påverkan genom önskeschema. I en avslutande del av uppsatsen relaterades resultaten i den empiriska analysen till existerande forskning inom området. Det resultat som studien har genererat är att sjuksköterskorna inte upplever att skiftarbete utgör hälsosamma arbetstider samt att balansen mellan privatlivet och arbetslivet är central för hälsosamma arbetstider. Sjuksköterskorna upplever även lärande som begränsat vid skiftarbete, framför allt vid nattpass. Svaret på den andra frågeställningen blir således att sjuksköterskorna upplever att det finns olika förutsättningar för lärande beroende på arbetstid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)