Influencer marketing : en studie om konsumentens relation till ett företag

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Idag är sociala medier en stor del av många människors liv och något som utvecklats markant de senaste åren. Många företag figurerar därför på sociala medier och samarbetar med kända profiler och influencers för att kommunicera ut sina produkter. Sättet som företag kommunicerar och marknadsför sig på har därför ändrats eftersom konsumenternas beteende också utvecklats. Då sociala medier har fått en ny innebörd inom marknadsföring har även de olika kändisarna och influencers fått en ny och starkare plats i samhället. Vad som kan bli problematiskt med denna utveckling är om nuvarande tillämpningen av influencer marketing är en framgångsrik strategi för att kunna skapa nya, och bibehålla befintliga relationer på. Företagen förlitar sig på influencers och deras förmåga att förvärva konsumenter och vilket kan innebära att de inte har full koll på vad som sker, vilket kan orsaka konsekvenser på företagens förtroende och dess möjlighet till att erhålla lojala konsumenter.  Syfte: Syftet med studien är att bidra med en förståelse kring konsumenters attityder och dess relation till ett företag som arbetar med influencer marketing. Genom att öka förståelsen om hur konsumenterna uppfattar företagens kommunikation, kan även en ökad förståelse för hur företagen kan arbeta med influencer marketings utveckling Frågeställning; Hur kan influencer marketing tillämpas för att lyckas uppnå en långvarigrelation mellan konsument och ett företag? Metod: För att besvara syftet och kunna utföra studien har en kvalitativ metod tillämpats där15 online-intervjuer med kvinnliga respondenter mellan åldrarna 23–32 använts. Tolkning ochanalysering av materialet har tillämpats genom grounded theory där line-by-line kodningenligt Corley och Gioia (2004) skapat grunden för att kunna komma fram till en slutsats.  Slutsats: Studien redogör för att dagens relation mellan företag och konsumenter somupprättas genom influencer marketing är bristfällig. För att lyckas uppnå en relation medkonsumenter genom tillämpning av influencer marketing bör företag använda rätt influencer,rätt syfte och till rätt målgrupp. Långsiktiga samarbeten är också något som företag bör ha ibeaktning då det medför en mer trovärdighet och därigenom uppnås lojala kunder ochrelationer upprättas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)