"Innovation is at the heart of everything we do" - How to sustain innovation and entrepreneurship, the case of Spotify

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Vad är innovation inom en organisation, och varför kämpar så många företag med att förnya sig? Syftet med denna uppsats var att undersöka på vilka sätt etablerade företag lyckas bibehålla sin innovation och entreprenörsanda, genom att se till två huvudaspekter vilka berör ett företags kultur och struktur. Målet var också att bidra till ämnet entreprenörskap, och undersökningsfrågan besvarades genom användandet av företaget Spotify som fallstudie. Studien var iterativ och genomfördes via kvalitativa intervjuer och insamlad sekundärdata som berörde fallstudieföretaget Spotify. De teoretiska perspektiven baserades på de två huvudaspekterna kring hur innovation kan bibehållas via kultur och struktur. Dessa delades upp i ytterligare underrubriker, som exempelvis hierarki och graden av kontroll, gruppsammansättning samt kommunikation. Den empiriska data som samlades in om fallstudieföretaget Spotify berörde på vilka vis de arbetar med innovation och entreprenörskap. Slutsatserna som kunde dras, baserad på den insamlade teoretiska och empiriska data, var att en entrepreneöriell organisation som uppmuntrar till innovation bland annat är decentraliserad, fokuserad på autonomi och flexibilitet, baserad på grupper, har avsatt tid för lärande och innation, har stödfunktioner, en öppen kommunikation samt stödjer felaktigheter och misstag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)