"Den största skadan gör den som vänder ryggen till" : - en studie om pedagogers erfarenhet av att bemöta barn i kris

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: My Holmberg; Sandra Lindberg; [2017]

Nyckelord: Kris; Bemötande; Erfarenhet; Område; Trauma; Förskola;

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att synliggöra pedagogers erfarenheter av hur man kan bemöta barn i kris. Vi har även valt att undersöka huruvida barns kriser och dess omfattning skiljer sig mellan olika socioekonomiska områden, vilka rutiner som finns tillgängliga på de olika förskolorna och om pedagogerna erbjuds något stöd i krisarbetet med barn. Vi har i studien utgått ifrån Pierre Bourdieus teorier om habitus, fält, kapital och social klass. Vi genomförde ett antal kvalitativa intervjuer, i olika socioekonomiska områden, med yrkesverksamma pedagoger i förskolan med gedigen erfarenhet. Resultatet visar bland annat på att de flesta pedagogerna anser att det är viktigt att ha rutiner för hur man kan gå tillväga med barn i kris och att de rutiner som finns tillgängliga på förskolan är tillräckliga. Man ser att förskolechefen har det yttersta ansvaret i situationer där man behöver göra en orosanmälan eller andra specifika situationer, vilket upplevs som en lättnad hos de svarande. Pedagogerna upplever att ett stort stöd för både personalen och de barn som befinner sig i kris finns att tillgå. De är även överens om att goda relationer med både barn och föräldrar är till stor vikt samt att man erbjuder barn i kris en trygg och förutsägbar vardag där man är lyhörd inför barnets behov. Det framkommer även att man upplever stora skillnader i barns kriser och dess omfattning beroende på det socioekonomiska området förskolan ligger i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)