"Radikala Boye och författaren Hemingway" – Framställningen av kvinnliga och manliga 1900-talsförfattare ur ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Linnéa Levin; [2015]

Nyckelord: Läroboksforskning; Framställning; Genusteori;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga respektive manliga 1900-talsförfattare framställs i läroboken Svenska för dig – litteraturhistoria. För att uppnå mitt syfte har jag studerat vad lärobokens författarporträtt informerar läsaren om angående författarnas karriärer, framgångar och författarskap samt bakgrunder och privatliv. Därefter har jag genom en kvalitativ textanalys och utifrån genusteorier, analyserat och tolkat mitt material samt hur kvinnliga respektive manliga 1900-talsförfattare framställs. I uppsatsen kommer jag bland annat fram till att de kvinnliga författarna framställs som författare såväl som privatpersoner. De kvinnliga författarna framställs ofta som avvikare då de på ett eller annat sätt har brutit mot samhällets förväntningar på dem. Detta visar sig i sin tur ha påverkat deras författarskap och deras framgångar. De manliga författarna framställs oftare enbart som författare. Det är alltså inte lika stort fokus på det privata och även om läroboken skriver om manliga författares privatliv så sker det i relation till att han är en författare. Manliga författare framställs i sin tur som stora och betydelsefulla författare som skrivit viktiga böcker men sällan som avvikare eller normbrytande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)