Kartläggning och analys av närtrafiken i sex sydsvenska regioner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Trafik och väg

Sammanfattning: Som ett komplement till den allmänna linjelagda kollektivtrafiken finns anropsstyrd kollektivtrafik, vilken kan förekomma i olika varianter och ämnar svara mot den låga efterfrågan på kollektiva resor som finns på exempelvis landsbygd. Närtrafik är en svensk benämning på de olika former av anropsstyrd kollektivtrafik som förekommer. I södra Sverige arbetar regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) i sex regioner (Jönköping, Kronoberg, Halland, Kalmar, Skåne och Blekinge) tillsammans i ett nätverk för att förbättra kollektivtrafiken inom och mellan regionerna. Detta gäller inte minst närtrafiken. Syftet med detta examensarbete är att sammanställa och analysera hur den öppna närtrafiken bedrivs och används i regionerna vad gäller utbud, användning och samordning. Vidare identifieras utmaningar och möjligheter att utveckla närtrafiken i regionerna. Den fallstudie som genomfördes ska bidra till att uppfylla studiens syfte och den utgörs av datainsamling till utbudsvariabler, utvalda nyckeltal samt intervjumaterial från intervjuer med RKM-representanter. Efter den kartläggning och analys som görs av insamlat material kan det konstateras att det föreligger en del skillnader mellan regionerna vad gäller utbud och användning av närtrafiken. De flesta skillnader finns i regionernas användarvillkor och hur generösa dessa villkor är med avseende på vem som får resa, hur mycket man får resa och när man får resa. Regionerna Kalmar och Blekinge verkar ha utbud och service mer i fokus, där tanken är att resenärer inom närtrafiken ska ha god tillgänglighet med bra servicestandard. Halland och Kronoberg tycks ha mer fokus på att effektivisera tjänsten och erbjuda det mest nödvändiga och därigenom begränsa kostnader. Det har visat sig att regionerna samordnar sin närtrafik på ett likartat sätt, där de i största möjliga mån försöker kombinera resande mellan de olika trafikslagen inom kollektivtrafiken. Samtliga regioner uttrycker att det finns operativa hinder för samordning. Halland och Blekinge uttrycker även att det finns institutionella hinder vad gäller aktuella regelverk som eventuellt hindrar samordning. Trots diverse hinder verkar regionerna vara relativt nöjda med närtrafiken i den egna regionen. Det kan konstateras att det är av stor vikt inför en jämförelse och analys mellan regioner likt i denna studie att data tas fram och redovisas på samma sätt med syftet att möjliggöra en rättvis jämförelse. Det upplevs inte vara någon större samstämmighet mellan regionerna vad gäller dokumentering och uppföljning av indata. Bättre uppföljning och dokumentering i större omfattning är önskvärt inför en studie likt denna, med syftet att få fullständiga data och på så vis kunna förbättra studiens kvalitét.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)