Sexuellt våld och kvinnors klädsel : - En netnografisk studie av attityder bland Flashbackmedlemmar

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Emilie Naesgård; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka attityder Flashbackmedlemmar har kring sexuellt våld mot kvinnor samt vilka attityder som finns kring kvinnors klädval vid sexuellt våld. Fokus har även legat på att undersöka hur diskussionerna kring sexuellt våld förs bland medlemmarna och vad som legat till grund för deras attityder. Datan som samlats in har täckt 2 078 inlägg och det har varit 197 enskilda medlemmar som skrivit inläggen i tråden. En tråd är ett diskussionsforum på internetsidan Flashback, där medlemmar kan diskutera kring olika ämnen. Datan som samlades in tematiserades i fyra olika teman för att kunna analyseras djupgående. De teman som framkom var Sexuellt våld, Kvinnors klädsel, Kvinnors värde och Kultur. Genusteorier från Hirdman samt Connell och Pearse har varit till hjälp att analysera de uttryckta attityderna som funnits bland medlemmarna. De attityder som framkom var delade mellan huruvida det är okej med sexuellt våld mot kvinnor eller inte. Det framkom även att medlemmarna även vara oense om kläder har en påverkan vid sexuellt våld mot kvinnor. De inlägg som har analyserats visar på att det är ungefär hälften av medlemmarna som anser att kvinnors klädsel faktiskt har en påverkan vid sexuellt våld, medan den andra hälften uttryckte att kläder inte är något som ska ha någon inverkan i det sexuella våldet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)