Spillvattenenergi : En outnyttjad energikälla

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

Författare: Haci Candemir; Philip Model; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Stora framsteg har gjorts för att minska transmissionsförluster i byggnader vilket har lett till

att varmvattnet nu utgör en större procentuell del av energibehovet än någonsin för svenska

hushåll. Uppvärmningen av varmvatten kani dagsläget uppgå till nästan 60 % av den totala

energianvändningen i bostäder och lokaler. En väldimensionerad spillvattenvärmeväxlare

kan enligt tillverkare idag potentiellt återvinna 70 % av värmen i spillvattnet. En

litteraturstudie har gjorts för att fastställa vilka byggnader som uppfyller de förutsättningar

en spillvattenvärmeväxlare kräver. Att installera en spillvattenvärmeväxlare under en

stamrenovering minskar installationskostnader för fastighetsbolag vilket är fördelaktigt rent

ekonomiskt. Marknaden smalnades därigenom av till flerbostadshus främst med

stamrenoveringsbehov. Snittvattenförbrukningen för svenska flerbostadshus utgör grunden

till den utredande delen av arbetet, där uppmätta tappflöden och blandningstemperatur

användes för att beräkna möjlig energibesparing för ett flerbostadshus. Beräkningar visar att

energiåtgången för varmvattenberedning kan minskas med upp till 19 % under vissa

omständigheter. Indata och resultat i arbetet baseraspå en specifik byggnad i Einar

Mattssons ägo.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)