Omvårdnadsåtgärder kring måltiden som främjar hälsan för personer med anorexia nervosa. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Anorexia nervosa är en psykisk sjukdom som påverkar både den fysiska och psykiska hälsan och minst 10% av patientgruppen dör i sjukdomen på lång sikt. Måltiden är en viktig del av behandlingen inom slutenvården och sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa patienterna mot en god hälsa. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder i anslutning till måltiden som kan främja hälsan för personer med anorexia nervosa inom slutenvården. Resultat: En god terapeutisk relation är en förutsättning för att normalisera ätbeteendet hos patienterna. Tydliga rutiner är viktiga för att återfå ett normalt ätmönster och främja hälsan. Under måltiden bör sjuksköterskan sitta med för att handleda, agera förebild och använda olika metoder för att distrahera patienten, såsom musik och videoklipp. När patienterna får agera förebild för varandra kan deras utveckling i behandlingen bli positivt påverkad. Diskussion: Litteraturstudien har en mindre omfattning. Eftersom en större litteraturstudie aldrig gjorts på ämnet skulle en sådan behövas för att sammanställa kunskap som kan vara användbar i den kliniska sjuksköterskan arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)