Små barns behov under vilan

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Charlotte Troein; [2018]

Nyckelord: Anknytning; Övergångsobjekt; Behov;

Sammanfattning: Skolverket (2017) har publicerat en rapport som visar att barngrupperna inom förskolan har ökat och att omsorgen får stå tillbaka för en undervisningsbetonad verksamhet. Syftet med studien är att undersöka hur små barn (1-3) uttrycker sina behov vid förskolans vila, samt hur förskolepersonalen svarar på dessa behov. För att få syn på barns uttryckta behov har observationer genomförts. För att analysera observationerna har Bowlbys (2010) anknytningsteori används men även Winnicotts (1971) teori om övergångsobjekt. Resultatet visar att barn uttrycker sina behov på olika sätt beroende på den anknytning de har till personalen. Dessutom svarar personalen olika på barns uttryckta behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)