Edith Södergran och hennes ryska tradition

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Språk- och litteraturcentrum

Sammanfattning: Edith Södergran är banbrytande för den lyriska modernismen i Norden. Hon föds i S:t Petersburg som tredje generationens invandrare på mödernet, får sin utbildning i denna stad, bor i Raivola på Karelska näset och är medborgare i det ryska storfurstendömet Finland. Uppsatsen undersöker hur den ryska miljön avspeglas i hennes texter. Utifrån modernismen och det moderna, estetisk idealism och den ryska idén med dess messianismen, undersöks hur en väv av texter med dess förväntningar på en ny värld och en ny människa gestaltas i Edith Södergrans dikter. Jag ser på dessa texter som en väv där texterna interagerar med varandra och jag använder det poststrukturella uttrycket ”a tissue of textualities”. För att tolka texterna används läsarorienterade teorier formulerade av Jonathan Culler och Michael Riffaterre; text, läsare, koder, normer, tolkningskonventioner och lässtrategier är aktuella. I det ryska lyfter uppsatsen fram den messianism som i början av 1900-talet är ett starkt inslag i den petersburgska kulturen. Messianismens eskatologi och apokalyptiska tankar ger visioner om en möjlig förvandling av samhället, från lidande och förtryck till en sann och rättvis värld. Frågor som ställs är hur messianismens profetiska inslag och modernismens tro på nyheten och originaliteten påverkar den petersburgska kulturmiljön och därmed Edith Södergrans författarskap. Även frågor kring modernismens aktuella ”Gud är död”- begrepp och om individen/konstnärens betydelse för tidens tankar kring förverkligandet av det nya i det moderna behandlas. Slutsatsen är att modernismens syn på människans rätt till självförverkligande, den estetiska idealismens syn på konstnären som kunskapsförmedlare och det ryska arvet möjliggör Edith Södergrans självuppfattning, att vara en individ av ”ett nytt slag”. S:t Petersburgskulturen skapar fundamentet för Edith Södergrans poetiska skapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)