Undersöka genom att skissa : en metod att uppleva en plats genom olika skisstekniker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Sara Holmberg; [2019]

Nyckelord: platsanalys; platsbesök; skissa; skisstekniker;

Sammanfattning: Landskapsarkitekter använder ofta skissen för att utforska och att förmedla idéer. Men skissandet kan även vara en del av ett analysskede, exempelvis vid ett platsbesök där en befintlig plats analyseras med dess skala, linjer, topografi med mera. I denna typ av utforskande skisser är det själva undersökningen som står i fokus och skissen är ett hjälpmedel i att fokusera och bli medveten om platsens karaktär och sammanhang. Denna typ av utforskande skisser som fungerar som en metod att uppleva en plats är vad denna uppsats handlar om. Själva syftet är att undersöka hur olika skisstekniker påverkar tecknarens uppfattning av en plats. Frågan som ställs är hur valet av skissteknik påverkar mina intryck av en plats samt den fördjupade frågan hur jag uppfattar skillnaden mellan att använda en enskild teknik jämfört med att blanda en svartvit teknik med färg. Platsen där undersökningarna utfördes var i en parkmiljö, Källparken i Uppsala. Skisserna utfördes med olika material: blyerts, tusch, akvarell och färgpennor. Dessa skisstekniker har olika uttryck och egenskaper vilka undersöktes och utvärderades. Eftersom ett platsbesök kan variera i tid undersöktes även tidsaspekten och skisserna utfördes under olika lång tid. Skisserna i de enskilda teknikerna utfördes under två veckor då jag samtidigt skrev ned vilka intryck jag fick för varje skiss. Efter en utvärdering fördjupades sedan undersökningen till blandtekniker. Resultaten visar att intrycken påverkas främst av om man använder sig av en svartvit skissteknik eller skissar med färg. Att skissa med akvarell i en färg ger en tydlig inblick i platsens valörer. Med färgpennor dras blicken till det som sticker ut färgmässigt jämfört med en svartvit skissteknik då intrycken blir mer generella. Skisser i färg tar längre tid att utföra och jämfört med skisser i blyerts eller tusch undersöker skisser i färg oftast några få färgrika objekt med deras olika färgnyanser. Blyertspennornas olika hårdhetsgrader kan utnyttjas för att utforska detaljer och skuggor. Skisser med tusch förenklar motivet och är en hjälp i att se de grundläggande strukturerna på platsen. Att blanda färgpennor med tusch resulterar i att mer av platsens sammanhang kan utforskas när de grundläggande strukturerna i förgrunden snabbt kan skissas upp med tusch. Platsens färger och nyanser dominerar intrycken men är nu starkare sammankopplade med omgivningen. Skisser kombinerade med tusch och akvarell i en färg kan undersöka omgivningens skala och volymer på ett bättre sätt än övriga skisstekniker. Snabba skisser visar sig bra för att studera övergripande karaktärer som linjer samt de mest utmärkande färgerna. Skisser på en timme ger möjlighet att bli närvarande på platsen, se hur skuggorna vandrar samt utforska detaljer och färger. Skisser som utförs på 15 minuter är lämpliga för att studera både de övergripande karaktärerna på platsen samt delar av dess sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)