Patienters upplevelser efter organtransplantation

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Sandra Björendahl; Johanna Råberg; [2019-08-01]

Nyckelord: Transplantation; experience; fatigue; depress';

Sammanfattning: Varje år genomgår hundratals människor organtransplantation för att behandla terminal organsvikt. Flera olika sjukdomstillstånd kan leda till att patienter behöver ett nytt organ och när operationen är genomförd börjar ett nytt liv med mediciner och riktlinjer. Tidigare studier visar att tiden före och efter transplantationen kan bidra med mycket omvälvande känslor och upplevelser. I dessa situationer måste sjuksköterskan vara medveten om möjliga upplevelser och lidande hos patienten för att kunna lindra lidande och skapa trygghet och tröst. I denna litteraturstudie med syfte att belysa patienters upplevelser efter transplantation gjordes sökningar i PubMed och Cinahl för att finna relevanta artiklar till ämnet. Efter granskning fanns tio artiklar kvar som svarade på syftet.Resultatet redogör för att patienter upplever både fysiska och psykiska symtom efter en transplantation. Dessa upplevelser är sömnsvårigheter, depression, ångest och fatigue. De kan orsakas av medicinska orsaker, biverkningar av läkemedel, tidigare sjukdom eller rädsla för rejektion. Vidare redogör resultatet för olika upplevelser av att ta emot ett främmande organ. Dessa känslor är skuld, ångest, tacksamhet och glädje. Patienterna har även beskrivit sina upplevelser av vården, vilka överlag var positiva. Kunskap om patienters upplevelser kan hjälpa sjuksköterskan att ge trygghet och tröst, samt minska lidande. Vidare forskning behövs för att öka kunskapen och förståelsen kring de upplevelser patienter har efter att ha genomgått en transplantation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)