Trafikskadenämnden : Tillvaratas konsumentens intressen?

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

Sammanfattning: Varje år skadas många i trafiken. I det fall att den skadelidande och dennes försäkringsbolag inte är överens gällande skadeersättning eller grad av medicinsk invaliditet kan den skadelidande vända sig till Trafikskadenämnden för att få sin sak prövad. Prövningen är kostnadsfri för den skadelidande och avgörs utanför allmän domstol. Men tillvaratas verkligen den skadelidandes intressen på bästa möjliga sätt i Trafikskadenämnden och råder det en rättslig jämvikt mellan konsumenten (den skadelidande) och näringsidkaren (försäkringsbolaget)?Den här uppsatsen ämnar utreda och kartlägga konsumentens intressen i Trafikskadenämnden och huruvida det finns brister och förbättringsmöjligheter i nämndens verksamhet. Att som oförskyllt skadad ställas inför ett sådant omfattande och ensidigt rättsligt arbete som en prövning i nuvarande utformning av Trafikskadenämnden innebär är varken att betraktas som rättvist eller resurseffektivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)