Djurassisterad intervention för barn med autism och ADHD : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

Sammanfattning: Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning [NPF] har en nedsatt kognitiv förmåga som påverkar det sociala samspelet med andra. Genom stödinsatser kan sociala färdigheter utvecklas och bidra till social delaktighet. En stödinsats kan vara intervention med djur. Djurassisterad intervention har visat sig öka motivation och engagemang hos barn med NPF till att delta i aktivitet. Syftet med studien är att undersöka hur djurassisterade interventioner kan främja social delaktighet hos barn med autism och ADHD. En systematisk litteraturöversikt med narrativ syntes har genomförts för att besvara syftet. En sökning genomfördes i fyra databaser varpå nio studier uppnådde utvalda kriterier. Resultatet visade att interventioner med djur medfört utveckling av sociala funktioner samt sociala och kommunikativa förmågor för barn med autism och ADHD. Vidare har resultatet visat att djur bidragit till förhöjd motivation och engagemang till att delta i aktivitet. Därmed menar författarna att interventioner med djur kan vara en lämplig insats som genomförs av arbetsterapeuter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)