När livet tar en oväntad vändning : En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av sjuksköterskans interventioner efter bröstcancerbesked

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion/Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor och den cancerform som orsakar flest dödsfall i världen. Cancerbesked är en livsförändring som kan upplevas svår att bearbeta ifall kvinnor inte har stöd i form av interventioner från sjuksköterskan. Efter bröstcancerbesked försämras flera livskvalitetsområden inom psykosocialt välbefinnande inklusive fysisk, psykisk och social hälsa. Sjuksköterskan har en betydande roll i mötet med patienter efter diagnostisering med cancer. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av sjuksköterskans interventioner efter bröstcancerbesked. Metod: En litteraturstudie baserad på Polit och Becks (2017) nio steg. Artiklarna genomgick en urvalsprocess bestående av tre steg. Litteraturstudien består av 17 vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL, PsycInfo och PubMed varav nio kvalitativa, sex kvantitativa och två mixade metoder. Resultat: Kvinnornas erfarenheter som framkom i resultatet presenteras i ett huvudtema och tre underteman. Resultatet påvisade att individanpassade interventioner var grundläggande för att kvinnorna skulle erhålla lämpad omvårdnad efter bröstcancerbesked. Sjuksköterskans kommunikation, information och tillgängligt stöd var interventioner som kvinnorna ansåg nödvändiga efter bröstcancerbesked. Resultatet visade att kvinnornas erfarenheter av sjuksköterskans interventioner hade betydelse för deras upplevelse av diagnosen. Slutsats: Sjuksköterskans interventioner ansågs viktiga för kvinnornas erfarenheter av bröstcancer. Kvinnorna erfor att sjuksköterskan i sin roll behövde ta hänsyn till deras individuella behov. Slutsatsen som kunde dras utifrån detta var att sjuksköterskans individanpassade interventioner var betydelsefulla för kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer. Tillämpades inte interventionerna utifrån kvinnornas specifika behov blev erfarenheterna av vård efter bröstcancerbesked negativa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)