Könsskillnader i omvårdnad vid kronisk smärta – En litteraturstudie om könets betydelse

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Mellan 40 och 65 % av den svenska befolkningen lider idag av långvarig smärtproblematik och smärta är en stor anledning till att patienter söker vård. Smärta är en subjektiv upplevelse som kan vara svår att förmedla till vårdpersonal. Trots att ett personcentrerat perspektiv ska styra hur vårdpersonal bemöter patienter kan könsnormer och föreställningar om manligt och kvinnligt påverka bemötande och beslut kring vården.Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa om könet har betydelse för bemötandet vid kronisk smärta. Metod: Denna studie är utformad som en litteraturöversikt där elva artiklar, från databaserna PubMed och Cinahl, vilka berör könsskillnader och kronisk smärta har valts ut. Efter en noggrann kvalitetsgranskning har fynden sammanställts under olika teman i resultatet. Resultat: Studiens resultat belyser hur vårdpersonal uppfattar män och kvinnor med kronisk smärta, samt hur patienterna upplever vårdpersonalens bemötande beroende på kön. Det framkommer här att både patienter och vårdpersonal anser att kronisk smärta är en diagnos med låg status i vården. Detta anses ha en koppling till den höga prevalensen bland kvinnor som också anses ha lägre status i vården. Det visar sig också att män sällan väljs ut för deltagande i multimodal rehabilitering, vilket anses vara den bästa behandlingsformen för kronisk smärta. Männen får dessutom oftare remisser till röntgenundersökningar och fysioterapi medan kvinnor får ospecifika smärtdiagnoser utan känd orsak, detta trots samma symtombild. Slutsats: Det framkommer av studien att män och kvinnor med kronisk smärta i många sammanhang behandlas olika. Det optimala målet för vården skulle vara att alla patienter erhöll fullgod smärtbehandling, oavsett kön. Kan vi uppnå detta kan vi också minska samhällskostnaderna som långvarig smärta innebär, vilket främjar en hållbar sjukvård. För att lyckas med detta bör större fokus läggas på personcentrerad vård och vårdpersonal måste göras medvetna om hur samhällets könsnormer påverkar dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)