Vi sitter i samma båt : En kvalitativ studie om kollektivt lärande och psykosocial arbetsmiljö för medarbetare med administrativa arbeten.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Kunskap tolkas olika beroende på vilken kunskap individen besitter, mottaglighet för ny kunskap samt grad av motivation. Hur lär sig en grupp individer? Det handlar om att individer besitter samma förutsättningar och delar av lärsituationen. God psykosocial arbetsmiljö handlar om de krav som ställs på individens resurser. Syftet med denna studie var att belysa hur medarbetare med administrativa arbeten på olika arbetsplatser arbetar med hälsofrämjande insatser för att främja kollektivt lärande och en god psykosocial arbetsmiljö. Det insamlade datamaterialet gjordes genom intervjuer av åtta medarbetare på olika arbetsplatser med administrativa arbetsuppgifter. Vid bearbetningen av datamaterialet utgick vi från kvalitativ innehållsanalys, MBE (meningsbärande enheter). Dessa MBE utvecklade koder som omvandlades till kategorier. Kategorier för kollektivt lärande var kollektivt lärande genom kompetens och erfarenhetsutbyte, kollektivt lärande genom aktivitet och kollektivt lärande genom fortbildningar och kurser. För psykosocial arbetsmiljö fick vi kategorier god psykosocial arbetsmiljö genom diskussionstillfälle, god arbetsmiljö genom öppenhet, ytor och god arbetsmiljö genom olika aktiviteter. Tolkning av resultatet utgick ifrån kollektivt lärande, KASAM (känsla av sammanhang) och psykosocial arbetsmiljö. Resultatet visade en positiv inställning och konkreta psykosociala arbetsmiljöinsatser. En förutsättning till att uppfylla en god psykosocial arbetsmiljö är sammanhållningen mellan medarbetare. Med ett gemensamt lärande och inflytande i varandras arbetsuppgifter skapas förutsättningar till framgång inom arbetsmiljö på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)