Partnervåld: mäns våld mot kvinnor. Bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen ur kvinnors perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Uppsatsen undersöker partnervåld med fokus på mäns våld mot kvinnor. Olika typer av partnervåld innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Normaliseringsprocessen innefattar en strategi där kvinnan internaliserar våldet från våldsutövaren samt normaliserar dessa överträdelser. Uppbrottsprocessen innebär faser av att komma till insikt av våldet och att bryta sig ur relationen. Vändpunkter kan vara händelser av traumatisk art som påverkar den våldsdrabbade att få förståelse för sin situation, kunna definiera sig själv som utsatt och ens partner som våldsutövare. Partnervåld kan förekomma oavsett bakgrund, dock finns faktorer som påverkar viljan att avslöja våldet och anmäla våldsutövaren. Syfte: Avsikten med studien är att beskriva hur kvinnor utsatta för partnervåld upplever bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen som har patientnära kontakt. Metod: Fribergs modell användes för att granska de nio kvalitativa artiklar som ingick i studien. Databaser som användes var Pubmed, Cinahl, PsycInfo och Scopus. Resultat: Kvinnorna upplevde både positivt och negativt bemötande från sjukvårdspersonalen. Bland det positiva bemötandet hittades empatiskt och bekräftande bemötande. Skuldbeläggande bemötande, förminskning, ointresse och oempatiskt bemötande fanns bland de negativa upplevelserna. Hjälpinsatser som sågs i artiklarna var olika kombinationer av uppföljningssamtal och hänvisning till vidare instanser. Dessa delades upp i kategorierna “Samtal och möten” samt “Hjälp att gå vidare”. Slutsats: Resultatet visar att bemötandet från sjukvårdspersonalen är avgörande för hur mycket kvinnan delar med sig av och i vilken utsträckning hon får hjälp. Mycket av det negativa bemötande handlade i grunden om personalens kunskapsbrist kring partnervåld. Positivt bemötande tillsammans med kunskap leder till en god vårdrelation, kvinnans tillit till sjukvården växer, hennes självkänsla ökar och hennes lidande minskar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)