Kön eller kompetens : Hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner. Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga sportkommentatorer och experter ser på kommentarer och kritik som de får av publiken. Studiens syfte besvaras genom tre frågeställningar, hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner, vad en kvinnlig sportkommentator eller expert kan få höra från sin publik samt utifrån genusteorin, hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar vilket fokus publiken har när det gäller reaktionerna. Till hjälp för att besvara frågeställningarna har kvalitativa intervjuer använts men också teorier om genus från bland annat Gunilla Jarlbro och Yvonne Hirdman. Dessutom har tidigare forskning från Göran Svensson samt Ulrika Andersson tillämpats i studien. Studien visar att de kvinnliga sportkommentatorerna upplever en viss skillnad utifrån genusteorin, på vad de får för kritik gentemot deras manliga kollegor. Något annat som studien visar är hur publiken lätt tappar fokus från prestation och ger kommentarer om utseende eller dialekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)